زمینه فعالیت : شرکت تولیدی تجاری آریان سرنگ در سال ۱۳۶۹ تحت شماره ۵۰۳۹ در اداره ثبت شهرستان کرمانشاه با ظرفیت ۲۰ میلیون سرنگ یکبار مصرف به ثبت رسیده و با افزایش ظرفیت به ۳۰ میلیون سرنگ ٬ زیر نظر اداره استاندارد کرمانشاه و با دریافت علامت استاندارد٬ پوشش دهنده مصرف سرنگ منطقه غرب ایران می باشد .

آدرس دفتر مرکزی: تهران .خیابان جمهوری . خیابان باستان جنوبی . کوچه نوری .بن بست اول پالک 2

تلفن:66935417-021     66905373-021

تلفکس: 66434957-021   66905373-021

Scan by your cell phone

پست الکترونیکی : Email:aryansorang1863@yahoo.com

وب سایت :    www.aryansorang.com

شركت آريان سرنگ در تاريخ 08/07/1369 تحت شماره 1863 در اداره ثبت شركتهاي استان كرمانشاه به ثبت رسيده است و پس از تكميل دستگاهها و مواد در تاريخ 01/10/1375 با تعداد 40 نفر نيرو و در سه شيفت كاري به توليد رسيد. اكنون در دو شيفت و با تعداد 25 نفر مشغول به توليد مي باشد . در تاريخ 12/01/1383 پروانه بهره برداري به شماره 12/18952 از سازمان صنايع دريافت گرديد.