نام شرکت هماسرنگ خوزستان
شماره ثبت 24535
تولید کننده انواع سرنگ یکبار مصرف سه قطعه ای شفاف
اخذ گواهینامه استاندارد ملی ایران
اخذ گواهینامه ISO 13485:2003
اخذ گواهینامه ISO 9001:2008
مجهز به سیسستم فیلتراسیون EU3 –EU11 –HEPA FILTERRمرکزی و سیستم هوای فشار مثبت
استفاده از قالبهای تزریقی SEMI HOTRUNER