درباره ما

سندیکا

در راستای ساماندهی تولید سرنگ و سرسوزن در کشور و ارائه خدمات در امور مربوطه و حفظ توازن و فراهم کردن نظم ، امکان بهره برداری بیشتر از سرمایه گذاری و تولید و همچنین استفاده و انتقال تجربیات علمی و عملی دست اندرکاران و دفاع از منافع مشروع اشخاص حقیقی و حقوقی

تاسیس سندیکای تولیدکنندگان سرنگ و سرسوزن ایران با استناد به بند ( ن ) ماده ( 5 ) قانون اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و با موافقت و نظارت اتاق ایران و بر اساس صورتجلسه مورخ 21/02/82 مجمع موٌسسین و صورتجلسه هیئت مدیره سندیکا در تاریخ 29/02/82 تحت شماره 166 ثبت و تاًسیس گردید.

در حال حاضر این مجموعه از 17 عضو فعال و 4 عضو غیر فعال برخوردار می باشد که نیاز کشور به سرنگ و سرسوزن را تامین می نماید.